ดร.นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ

นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร